Deze Privacyverklaring is opgesteld door

MivarGroup B.V.

Buskesdries 9

6673 DP Andelst

In deze privacyverklaring staat informatie over de wijze waarop en het doel waarvoor MivarGroup B.V. (hierna: MivarGroup) persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Voor vragen over deze privacyverklaring kan contact opgenomen worden met: privacy@mivargroup.nl

De privacyverklaring wordt wanneer nodig aangepast om actueel te blijven. Aanpassingen in deze privacyverklaring zullen steeds op deze website worden gepubliceerd. Neem deze privacyverklaring dus regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 25 mei 2018.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt MivarGroup?

Indien u contact met MivarGroup opneemt of zaken met MivarGroup doet, kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Bedrijfsnaam en gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn).
 • NAW-gegevens en het geslacht van de contactpersoon.
 • E-mailadres van de contactpersoon.
 • Telefoonnummer van de contactpersoon.
 • IP-adres(sen).
 • Andere persoonsgegevens die u ongevraagd aan MivarGroup verstrekt, bijvoorbeeld in het bericht dat u MivarGroup stuurt.

Doeleinden verwerking

MivarGroup verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de geldende Avg, hoofdzakelijk voor de volgende doeleinden:

 • Het verantwoord aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.
 • Voor het verwerken, factureren en afhandelen van overeenkomsten.
 • Om met u als betrokkene te communiceren.
 • Om u als betrokkene te informeren over producten, diensten en acties.
 • Om persoonsgegevens te koppelen aan een account.
 • Voor het onderhouden van de relatie met klanten.
 • Optimalisatie van de website.
 • Voor marketingactiviteiten van MivarGroup.

Wettelijke grondslagen verwerking

MivarGroup verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

 • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken. Het kan dan wel zijn dat verwerking nog geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd op een van de hierna genoemde gronden.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van andere gerechtvaardigde belang(en) van MivarGroup.

Bronnen persoonsgegevens

MivarGroup heeft persoonsgegevens in de meeste gevallen uit de volgende bronnen verkregen:

 • Verstrekt door betrokkene
 • Verstrekt door werkgever van betrokkene
 • Verstrekt door opdrachtnemer van betrokkene
 • Verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Verkregen uit openbare bronnen

Publiek gebruik van persoonsgegevens

Daar waar betrokkene actief meewerkt aan een openbare publicatie (zoals een interview of video), kan MivarGroup deze informatie openbaar maken, bijvoorbeeld op de website of in nieuwsbrieven als Betrokkene hier vooraf toestemming voor heeft verleend. Betrokkene kan, als er een redelijk bezwaar is tegen het continueren van de publicatie, MivarGroup verzoeken de naam en/ of foto van betrokkene te verwijderen.

Ontvangers persoonsgegevens

MivarGroup verstrekt persoonsgegevens aan derden als dat nodig is. Dat is bijvoorbeeld het geval bij partijen die zij inschakelt het verwerken van de persoonsgegevens of het uitvoeren van haar activiteiten en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. MivarGroup zal persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie

Persoonsgegevens kunnen door MivarGroup worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER, maar dit gebeurt altijd in overstemming met de Avg door het treffen van passende afspraken en maatregelen, zoals:

 • Voor dit land/gebied/sector/internationale organisatie is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van toepassing;
 • De organisatie heeft zich aangesloten bij Privacy Shield;
 • MivarGroup heeft met de partij in het derde land vastgestelde standaardbepalingen afgesloten.

Meer informatie over de voornoemde door MivarGroup getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door een e-mail te sturen aan privacy@mivargroup.nl.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zullen door MivarGroup worden bewaard zo lang als deze nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Na beëindiging van dit doel verwijdert MivarGroup de persoonsgegevens die worden verwerkt in principe binnen 3 maanden op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessible), met uitzondering van die gevallen waarin er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een duidelijk gerechtvaardigd belang van MivarGroup om de gegevens langer te bewaren, en met uitzondering van persoonsgegevens die onderdeel uitmaken van datacontinuïteit.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij MivarGroup in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die MivarGroup van u verwerkt. Hiernaast heeft u het recht om MivarGroup te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht MivarGroup te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan MivarGroup verstrekt heeft, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Een dergelijk verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar of dataportabiliteit kunt u indienen door een e-mail te sturen aan: privacy@mivargroup.nl. Bij deze verzoeken kan MivarGroup u om identificatie vragen.

Contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring en vragen of klachten over de verwerkingen die MivarGroup doet, kunt u contact opnemen met privacy@mivargroup.nl. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.